KIP ON LEARNING

Kód projektu: SKHU/1601/4.1/172
Rok implementácie: 2017 – 2019

Projekt bol zameraný na zavedenie Komplexného Inštrukčného Programu – KIP v 3 základných školách (2 školy na Slovensku: Kráľovský Chlmec a Hurbanovo, 1 škola v Maďarsku: Komárom). KIP je metóda vypracovaná Stradfordskou univerzitou, ktorá pedagógom umožňuje organizovať skupinové práce na vysokej úrovni v triedach, kde vedomosti a schopnosti žiakov sú na rozdielnej úrovni. Program je vhodný na prácu s heterogénnou skupinou žiakov. Po svojom zavedení produkoval KIP vynikajúce výsledky v celosvetovom meradle.

KIP bol v roku 2015 v Maďarsku zavedený na Fesztyho základnej škole. Túto metódu chceme sprístupniť aj pre školy na Slovensku, poskytnúť pomoc pri jej zavádzaní do vzdelávacieho procesu. Cieľom projektu je školenie a dvojročný tútorát pedagógov, ako aj rozvoj učebných látok. Vďaka spoločným workshopom pre pedagógov zúčastnených škôl sa vytvorí ich pravidelný kontakt, ktorý poskytuje možnosť diskutovať o otázkach spojených so zavedením metódy do praxe a výmenu skúseností.

V záujme pružnejšej aplikácie danej metódy by bola vytvorená spoločná databáza učebných materiálov, uskutočnil by sa intenzívny rozvoj učebných materiálov, ktoré by boli vydané vo forme publikácií. Vypracovanie plánov a ich začlenenie do oficiálnych učebných osnov. Väčšia pozornosť by bola venovaná rozvoju kognitívnych schopností a talentu detí zavedením hravých foriem výučby pre všetkých žiakov. Organizovanie spoločných súťaží a športových podujatí medzi zúčastnenými školami.

Výsledkom projektu boli: 1 webová stránka s cezhraničným obsahom, 3 publikácie KIP v teórii a praxi, aplikácii metódy v slovenskom prostredí, bude vybudovaná integrovaná databáza a spoločne rozvíjané učebné materiály. Zo škôl sa stanú referenčné centrá, ktoré budú pomáhať ďalšiemu rozvoju programu v Maďarsku a na Slovensku.

Inštitút pre inováciu vzdelávania n.o. poskytoval nasledujúce služby:

  • vzdelávací kurz pre učiteľov
  • logické tabuľové hry – kurz pre učiteľov
  • skupinový tréning pre učiteľov
  • tutoring pre učiteľov
  • publikácia: KIP v praxi (v SK a HU jazykoch)
  • publikácia: Logické tabuľové hry (v SK a HU jazykoch)