Výzva na hľadanie mentorov

Opis pracovných činností mentora:

 1. Poskytovať individuálne poradenstvo PZ a OZ (vrátane vedúcich PZ a OZ):
  • realizovať individuálne poradenstvo pre PZ a OZ v tzv. prioritných tematických oblastiach (vzdelávacie programy, hodnotenie vzdelávacích výsledkov žiakov, vzdelávací proces a vyučovací štýl učiteľa, personalizácia vyučovania a inkluzívne vzdelávanie, digitalizácia),
  • realizovať návštevy vyučovacích hodín PZ a OZ s cieľom zvýšenia kvality výchovno-vzdelávacieho procesu,
  • poskytovať spätnú väzbu k pozorovaným edukačným postupom (navrhovať odporúčania na zvýšenie kvality výchovno-vzdelávacieho procesu, identifikovať a diagnostikovať problémy PZ a OZ, podporovať PZ a OZ pri tvorbe návrhov možných riešení ich problémov, pomáhať v zapracovaní riešení vo výchovno-vzdelávacom procese v triede a práci so žiakmi)
 1. Pripravovať a realizovať skupinové formy rozvoja spôsobilosti PZ a OZ v stanovených oblastiach
 2. Monitorovať potreby PZ a VPZ škôl v regióne
 3. Administratívne úlohy spojené s pracovným miestom
 4. Budovať partnerstvá v regióne a sieťovanie
 5. Vlastné vzdelávanie a práca na vlastnom profesijnom raste v prioritných témach:
  • mentoring,
  • vzdelávacie programy,
  • hodnotenie vzdelávacích výsledkov žiakov,
  • vzdelávací proces a vyučovací štýl učiteľa – sociálna klíma,
  • personalizácia vyučovania a inklúzia vzdelávania,
  • digitalizácia.

Predpokladaný rozsah práce mentora

 • 50 % úväzku práca vo svojej kmeňovej škole (2,5 dňa)
 • 50 % úväzku práca pre RCPU (2,5 dňa, 18,7 hodín týždenne, rozdelenie dní podľa dohody s riaditeľom príslušnej školy, v závislosti od nastaveného rozvrhu hodín)
 • V priebehu augusta sa očakáva 5-dňové školenie v téme mentoringu. Účasť na školení je podmienkou vykonávania mentorskej činnosti. (Náklady školenia ako aj strava a ubytovanie budú účastníkom hradené.)

Platové podmienky

 • 1030 – 1050,00 € brutto / 50% úväzok
 • nepriame náklady (doprava, MTZ, … ) bude znášať RCPU

Miesto výkonu práce

 • podľa potrieb ZŠ regiónu v okrese Nové Zámky, Šaľa
 • podľa potrieb ZŠ regiónu v okrese Galanta
 • podľa potrieb ZŠ regiónu v okrese Dunajská Streda
 • RCPU zabezpečí priestory na spoločné aktivity pre mentorov v každom regióne

Kritériá na pozíciu mentora:

 1. Najmenej 75% z celkového počtu mentorov každého regionálneho centra budú tvoriť aktívni pedagogickí zamestnanci v škole alebo školskom zariadení zaradenom do Siete škôl a školských zariadení SR aspoň na čiastočný úväzok, ktorí
  • spĺňajú podmienky na výkon pracovnej činnosti PZ a OZ podľa §9 zákona č. 138/2019 o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov pre niektorú z kategórií PZ učiteľ, vychovávateľ, pedagogický asistent, školský špeciálny pedagóg,
  • získali vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
  • preukážu pedagogickú prax najmenej 5 rokov
 2. Najviac 25% z celkového počtu mentorov môžu tvoriť osoby so skúsenosťami v oblasti činností zameraných na rozvoj a podporu služieb spojených s výchovou a vzdelávaní alebo vo vzdelávaní dospelých, ktorí
  • získali vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
  • preukážu relevantnú odbornú prax najmenej 5 rokov

Výhodou (nie však podmienkou) je atestácia PZ I. alebo II. stupňa.

Výhodou (nie však podmienkou) je absolvovanie neformálnych vzdelávacích programov zameraných na rozvoj pedagogickej zručnosti (napr. Komenského inštitút, Indícia, n.o., LEAF, Teach for Slovakia, Národný projekt profesijný rozvoj učiteľov Teachers a pod.).

Termín nástupu

Od 01. 09. 2023

Prihlasovanie

Prihlasovanie je cez vyplnenie online formuláru a zároveň poslaním štrukturovaného životopisu na info@iiv.sk emailovú adresu.

Online formuláre:

pre región Nové Zámky, Šaľa

pre región Galanta

pre región Dunajská Streda

Žiadosti prijímame do 30. apríla 2023.

Vybratí uchádzači budú pozvaní na online pohovor.