Regionálne centrum podpory učiteľov

Od mája 2022 sme partnerom Ministerstva školstva v projekte regionálnych centier podpory učiteľov. Zastrešujeme centrá v okrese Komárno. Úlohou centier je zabezpečovať a školiť mentorov, ktorí školám pomôžu pri zavádzaní zmien vo vzdelávaní počas prechodu na nové kurikulum na regionálnej úrovni.

Prečo ministerstvo vytvára sieť Regionálnych centier podpory učiteľov (RCPU)?

  1. Vytvorenie regionálnych multisektorových partnerstiev (školy, samosprávy, mimovládne organizácie, podniky) na podporu implementácie princípov a cieľov nového kurikula základného vzdelávania v každodennej praxi a v procese celoživotného profesijného rozvoja.
  2. Podporenie profesionálnej prípravy pedagogických lídrov v regiónoch.
  3. Zabezpečenie podpory pre učiteľov v regiónoch pri implementácii nového kurikula základného vzdelávania formou mentoringu a poradenstva.

Komu budú poskytovať služby?

RCPU aktuálne poskytujú svoje služby bezodplatne výlučne základným školám zaradeným do siete škôl a školských zariadení, ktoré poskytujú vzdelávanie v prevažnej miere financované štátom (školné platené rodičmi alebo iné komerčné príjmy školy nesmú presiahnuť 50 % objemu celkových ročných nákladov).

Časový plán vzniku regionálnych centier

  • Šk. rok 2021/2022 – 1.9.2021 začali fungovať prvé dve regionálne centrá v rámci pilotného projektu. Jedno pre okres Rožňava a druhé pre okresy Martin a Turčianske Teplice.
  • Šk. rok 2022/2023 – svoju hlavnú činnosť oficiálne začne spolu 16 RCPU, vrátane našich dvoch RCPU v BA kraji
  • Šk. rok 2023/2024 – plán otvoriť ďalších 16 centier
  • Šk. rok 2024/2025 – plán otvoriť 8 centier (spolu 40)

Chcete sa stať mentorom/-kou? Všetky informácie nájdete tu.

Chce vaša škola využívať služby mentorov? Napíšte nám na info@iiv.sk

Viac informácií na stránkach Ministerstva školstva.

e-mail: info@iiv.sk

riaditeľ: Mgr. Tünde Berta
e-mail: tunde.berta@iiv.sk
tel.: +421 905 314 578


Vznik regionálnych centier na podporu učiteľov iniciovalo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu ako jednu z kľúčových reforiem Plánu obnovy a odolnosti SR a uskutočňuje ju v spolupráci s regionálnymi partnermi vo všetkých regiónoch Slovenska.