Metóda KIP

Komplexný inštrukčný program (CI – Complex Instruction) bol vyvinutý na Stanfordskej univerzite v Kalifornii. Ide o metódu výučby určenú pre špeciálne heterogénne skupiny študentov založenú na tímovej práci, ktorá je výsledkom 20 rokov trvajúceho výskumu vedeného E. Cohenom a R. Lothanom.

Ak sa tento komplexný inštrukčný program správne implementuje, efektívne prispieva k úspešnému rozvoju všetkých žiakov bez ohľadu na ich sociálnu a rozumovú príslušnosť, a to práve vďaka osobitnému zameraniu na heterogénne skupiny.

Hlavným cieľom tejto metódy je zvýšiť vedomostnú úroveň a úspešnosť žiakov v ich napredovaní na škole. Dôležitou súčasťou programu je akceptovanie inakosti a rešpektovanie druhého človeka.

Tímovú prácu opisujú nasledovne: „… študenti spolupracujú v skupinách, ktoré sú dosť malé na to, aby sa všetci mohli aktívne zúčastňovať na riešení jasne formulovanej učebnej úlohy. Okrem toho sa od študentov očakáva, že dokončia riešenie bez priameho zásahu alebo bez pomoci učiteľa. “(Cohen-Lothan, 2014, strana 22)

Metóda KIP pomáha študentom, ktorí zaostávajú v osvojovaní učiva dohnať svoj deficit, pričom súčasne nespomaľuje v napredovaní tie šikovnejšie deti, ale tiež im pomáha v ich rozvoji a motivácii. Niekoľko štúdií ukázalo, že v rámci tímovej práce dokážu študenti ľahšie pochopiť a naučiť sa teoretickú časť učebných materiálov, ich myšlienky sú koncentrovanejšie ako počas tradičnej frontálnej výučby. Žiaci, ktorí študujú a spolupracujú v skupinách, vo väčšej miere prijímajú svojich rovesníkov z rôznych prostredí a národností. Tímovú prácu KIP je možné úspešne uplatniť v heterogénnych skupinách, ktorých členovia sú na rôznych úrovniach znalostí, sú rôzneho pôvodu alebo jazykových schopností. Študenti si navzájom slúžia ako vzory, rozpoznávajú a prijímajú navzájom schopnosti toho druhého, spoliehajú sa na seba v tímovej práci a učia sa jeden od druhého. Spolupráca im dáva pocit úspechu a spolu prežívajú túto autentickú intelektuálnu radosť, pretože ich spoločný výsledok je lepší, ako to, čo mohli dosiahnuť samostatne. Preto je jedným z hlavných motívov programu: Spolu sme dokážeme viac ako sami!

Prostredníctvom skupinovej práce sa môžu študenti učiť a osvojiť si pravidlá spolupráce pomocou viacerých úloh a predpokladov rôznych vedomostí a talentov, čo študentom poskytuje príležitosti na rozvoj ich talentu. Skupinové úlohy dávajú študentom priestor prispieť k úspešnému riešeniu problémov svojimi jedinečnými schopnosťami a jedinečnými stratégiami, čím ďalej rozvíjajú svoje silné stránky a získavajú nové. Správne vybrané úlohy poskytujú svojou komplexnosťou všetkým študentom príležitosť na prístup k úlohe, na jej porozumenie a preukázanie svojich znalostí o úlohe, čo deťom s rôznym sociálnym zázemím, znalosťami a zručnosťami umožňuje úspešne dokončiť a vyriešiť úlohu. V rámci špeciálnej tímovej práce je cieľom učiteľa poskytnúť všetkým žiakom príležitosť pracovať ako rovnocenný člen skupiny a uvedomiť si, že každý má takú schopnosť, ktorou sa môže úspešne zúčastňovať na riešení úloh. Aby sa však zabezpečilo úspešné napredovanie v učení u všetkých žiakov, musí sa učiteľ naučiť pracovať s rozdielmi medzi študentmi v ich schopnostiach a znalostiach. Preto jedným z dôležitých prvkov metódy CI je rozvoj odbornej spôsobilosti učiteľov v organizácii tímovej práce. V porovnaní s tradičnou skupinovou prácou, kde má učiteľ tendenciu priamo zasiahnuť do práce skupiny a riadiť ju, táto metóda nevyžaduje žiaden zásah. Počas aktivít v triede je dôležité, aby učiteľ zostal v úzadí a čo najmenej sa zapájal do práce tímov a tak posilňoval nezávislú prácu detí v súlade s pridelenými úlohami. Je preto dôležité, aby bol učiteľ schopný „delegovať“ svoju vedúcu úlohu na žiakov. Učiteľ zostáva v úzadí a do práce tímov zasahuje len nepriamym spôsobom a tým dáva žiakom priestor pre samostatné učenie a umožňuje im robiť samostatné rozhodnutia v rámci tímu a rozvíjať tak svoju osobnosť. Žiaci budú schopní samostatne plánovať a organizovať si svoje vzdelávacie aktivity.